ایزو ها

کار بخش اساسی زندگی هر شخص است . از مهمترین مولفه های یک شغل مناسب، داشتن آرامش و امنیت محیط کار می باشد…. در این راستا باتاب با شرکت های معتبری در خصوص صدور ایزو و استانداردهای مختلف جهت تامین احساس امنیت شغلی در هر زمینه ای همکاری می نماید.
از جمله این شرکت ها می توان به شرح ذیل نام برد :
– QAL
– A1 CERTA1 CERT
– ARM CERT
باتاب در خط مشی در نظر دارد موارد زیر را برای هر متقاضی فراهم نماید .
ارائه خدمات صدور گواهینامه بین المللی مطابق استاندارد ایزوبا رعایت بی طرفی
2- ارائه خدمات با کیفیت به مشریان و جلب رضایت آنان در جهت ارتقاء کسب و کار آن ها
3- توسعه تبادل آزاد اطلاعات با سازمانها در زمبنه خدمات سازمان
4- تلاش در جهت افزایش دانش پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی
5- بهبود مداوم خدمات صدور گواهینامه
6- در دسترس قراردادن خط مشی سازمان جهت مشتربان ، کارکنان و عموم
7- پیش بینی ، درک و برآوردن انتظارات و نیازهای مشتریان