دکتر سعید شهباز مرادی

سوابق تحصیـلی و اجـرایی
 دکتری مدیریت با گرایش منابع انسانی دانشگاه تهران )رتبه نخست آزمون وودی و فارغ التحصیلی(
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران )رتبه سوم کشوری کنکور کارشناسی ارشد(
 کارشناسی مدیریت بیمه، عالمه طباطبائیInsurance of College ECO( رتبه دوم فارغ التحصیلی(
 12سال تدریس مستمر دوره های حرفه ای مدیریت MBA،DBA
 16 سال تدریس مستمر دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 20سال سابقه اجرایی مستمر در صنعت بیمه،خودرو ونفت در سطح کارشناسی تا مدیریتی
سوابق پژوهشی و تالیفات
 تالیف مشترک کتاب “تعالی منابع انسانی )مدل ها و استانداردها(“- انتشارات توفیق دانش-سال 1396
 تالیف مشترک کتاب “چگونگی شناخت افراد توانا در بازی دشوار آدم شناسی)راهکار موثر در مصاحبه استخدامی(” –
انتشارات توفیق دانش-سال 1396
 تالیف مشترک کتاب “مورد کاوی در مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی. – انتشارات توفیق دانش-سال
1396
 تالیف کتاب”مدیریت سرمایه های انسانی در هلدینگ ها و بنگاه های کوچک و متوسط”- انتشارات توفیق دانش-
سال1393
 تالیف مشترک کتاب”اندازه گیری و بهره وری در سازمان”- انتشارات توفیق دانش- سال1392
 تالیف کتاب”روش شناسی تحقیقات حوزه کسب و کار”-انتشارات توفیق دانش- سال1392
 تالیف کتاب”مدیریت منابع انسانی پیشرفته)مدلها وابزارها(“-انتشارات توفیق دانش -سال1392
 تالیف کتاب”مدیریت رفتار و رفتارمدیریت در سازمانی”-انتشارات توفیق دانش -سال1391
 تالیف کتاب”ذانش مسائل روز مدیریت”-انتشارات توفیق دانش -سال1391
 تالیف کتاب”معماری سرمایه های انسانی”- انتشارات مدیران فردا-سال1391
 تالیف کتاب”مدیریت رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی”-سال1389-انتشارات مکتب ماهان
 تالیف کتاب”نیازسنجی آموزشی”-وزارت بازرگانی-1390
 تالیف کتاب”جعبه ابزار مدیریت،دستنامه دانش عمومی مدیریت”،چاپ مهرماه1388،مجتمع انتشاراتی سیمیا
 ترجمه کتاب”مراکز ارزیابی در منابع انسانی”-چاپ شده-انتشارات دانشگاه تهران/پائیز1386
 ترجمه کتاب”مدیریت استراتژیک در خدمات هتلداری”-سازمان آموزشی بنیاد/1388

Investing the barriers of the green HRM implemention in oil
journal of Management Science Letters 2014(ISI)،industry
 مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت و گاز،فصلنامه علمی و پژوهشی )ISC،)فصلنامه مدیریت منابع انسانی در
صنعت،دوره 4 شماره 24
 شناسایی تاثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی برعملکرد کسب و کار، فصلنامه علمی و
پژوهشی)ISC،)فصلنامه توسعه کارآفرینی،دوره6شماره3،پاییز1392
 طراحی مدل مفهومی عوامل کلیدی تحقق استراتژی در سازمان های ایرانی استفاده از مدلسازی ساختاری
تفسیری،فصلنامه علمی ترویجی)ISC(فصلنامه راهبردی توسعه،1392
 با مقیاس بندی سازمانهای تابعه شرکت ملی نفت ایران بر اساس رضایت شغلی،تعهد سازمانی،رفتار مدنی
سازمانی فصلنامه علمی و پژوهشی منابع انسانی و مدیریت در صنعت نفت، شماره 17،سال1390(ISC(
 سنجش آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک[فصلنامه علمی و پژوهشیدانش مدیریت
فناوری اطالعات،شماره5،سال1389(ISC(
 طراحی چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی[فصلنامه علمی وپژوهشیدانش مدیریت
بازرگانی،شماره…،سال1389
 توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی،فصلنامه عالمی و پژوهشی دانش مدیریت
دولتی،شماره2،سال1388(isc(
 آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه،فصلنامه علمی و بژوهشی دانش مدیریت،شماره
(ISC(1387 سال،80
 طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت،فصلنامه علمی و پژوهشیدانش
مدیریت،شماره80،سال 1387(ISC(
 ارزیابی عملکرد با سیستمهای خبره،فصلنامه علمی و پژوهشیدانشور،ساتل 1387(ISC(
 بررسی عوامل موفقیت مدیران در سازمانهای خدمات عمومی کوچک و طراحی مدل بمنظور تبیین عوامل،فصلنامه
علمی و پژوهشیدانشور،سال1386(isc(
 فرسودگی شغلی،فصلنامه علمی و پژوهشیانجکن علوم مدیریت ایران،سال اول،شماره اول 1385
 متغیرهای گمشده در نظریه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی/فصلنامه علمی ترویجی مدیریت و
توسعه/سال9شماره33
 محاسبه شاخص قیمتی برای خدمات بیمه ای جهت تعدیالت تورمی/فصلنامه علمی ترویجی بررسی های
بازرگانی/سال4شماره24مرداد86
 تجزیه وتحلیل مقیاس لیکرت در مدیریت/فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت/شماره54 تابستان86
 نظریه بنیادین)Grounded ،(رویکرد عملیاتی و نوین در روش تحقیق/فصلنامه علمی ترویجی مدیریت
صنعتیدانشگاه عالمه/شماره8بهار84
فعالیت های علمی
 طراحی رشته کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
 طراحی رشته کارشناسی ارشد مدیریت هنر- فرهنگستان هنر
 بررسی وضعیت آموزش و پژوهش دربخش بهینه سازی مصرف انرژی-مدیریت صنعتی
 مشاور6پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
 مشاور1پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی
 راهنمایی9پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گردشگری باهمکاری دانشگاه لوتا سوئد)به زبان انگلیسی(
 داوری5پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گردشگری با همکاری دانشگاه لوتا سوئد
 راهنمایی30پایان نامه DBA+داوری15پایان نامهDBA
سوابق پژوهشی و تألیفات
 تالیف کتاب”مدیریت سرمایه های انسانی در هلدینگ ها و بنگاههای کوچک و متوسط”–انتشارات توفیق دانش -سال
1393
 تالیف مشترک کتاب”مروری بر مدلهای کاربردی مدیریت منابع انسانی”-انتشارات جهاد دانشگاهی سال 1392
 تالیف مشترک کتاب”اندازه گیری بهره وری در سازمان”-انتشارات توفیق دانش سال 1392
 تالیف کتاب”روش شناسی تحقیقات حوزه کسب و کار”–انتشارات توفیق دانش -سال 1392
 تالیف کتاب”مدیریت منابع انسانی پیشرفته)مدلهای و ابزارها(“–انتشارات توفیق دانش -سال 1392
 تالیف کتاب” مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمانی” –انتشارات توفیق دانش -سال 1391
 تالیف کتاب” دانش مسائل روز مدیریت” –انتشارات توفیق دانش -سال 1391
 تالیف کتاب” معماری سرمایه های انسانی” –انتشارات مدیران فردا -سال 1391
 تالیف کتاب “مدیریت رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی”- سال 1389 -انشارات مکتب ماهان
 تالیف کتاب” نیازسنجی آموزشی” –وزارت بازرگانی- 1390
 تالیف کتاب “جعبه ابزار مدیریت، دستنامه دانش عمومی مدیریت”، چاپ مهرماه 1388 ،مجتمع انتشاراتی سیمیا
 ترجمه کتاب” مراکز ارزیابی در منابع انسانی”- چاپ شده-انتشارات دانشگاه تهران/پائیز 1386
 ترجمه کتاب” مدیریت استراتژیک در خدمات هتلداری”- سازمان آموزشی بنیاد/ 1388
مقاالت:
 Investing the barriers of the green HRM implementation in Oil Industry, Journal of
Management Science Letters,2014(ISI)
 مدیرت منابع انسانی سبز در صنعت نفت و گاز، فصلنامه علمی وپژوهشی )ISC ،)فصلنامه مدیریت منابع انسانی
در صنعت نفت ، دوره 4 شماره 24
 شناسایی تاثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی بر عملکرد کسب و کار، فصلنامه علمی و پژوهشی )ISC ،)
فصلنامه توسعه کارآفرینی ، دوره 6 شماره 3 ،پاییز 1392
 طراحی مدل مفهومی عوامل کلیدی تحقق استراتژی در سازمان های ایرانی استفاده از مدل سازی ساختاری
تفسیری، فصلنامه علمی ترویجی)ISC ،)فصلنامه راهبردی توسعه، 1392
 با مقیاس بندی سازمانهای تابعه شرکت ملی نفت ایران براساس رضایت شغلی، تعهدسازمانی،رفتار مدنی
سازمانی فصلنامه علمی و پژوهشی منابع انسانی و مدیریت در صنعت نفت، شماره 17 ،سال 1390(ISC)
 سنجش آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک، فصلنامه علمیوپژوهشی دانش مدیریت
فناوری اطالعات، شماره5 ،سال1389(ISC)
 طراحی چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی ، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت بازرگانی، شماره
..، سال1389
 توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت
دولتی، شماره 2 ،سال1388(ISC)
 آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه، فصلنامه علمی و پژوهشی منابع انسانی و مدیریت
در صنعت نفت، شماره 4 ،سال 1387(ISC)
 طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش
مدیریت، شماره 80 ،سال 1387(ISC)
 ارزیابی عملکرد با سیستمهای خبره، فصلنامه علمی و پژوهشی دانشور، سال 1387(ISC)
 بررسی عوامل موفقیت مدیران در سازمانهای خدمات عمومی کوجک و طراحی مدل بمنظور تبیین
عوامل، فصلنامه علمی و پژوهشی دانشور، سال 1386(ISC)
 فرسودگی شغلی، فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن علوم مدیریت ایران، سال اول، شماره اول 1385
 متغیرهای گمشده در نظریه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی/فصلنامه علمی ترویجی مدیریت و توسعه/ سال
33 شماره 9
 محاسبه شاخص قیمتی برای خدمات بیمه ای جهت تعدیالت تورمی/ فصلنامه علمی ترویجی بررسی های
بازرگانی/سال 4 شماره 24 مرداد86
 تجزیه و تحلیل مقیاس لیکرت در مدیریت/ فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت/شماره 54 تابستان 86
 نظریه بنیادین) Grounded ،(رویکردی عملیاتی و نوین در روش تحقیق / فصلنامه علمی ترویجی مدیریت
صنعتی دانشگاه عالمه/ شماره 8 بهار 84
فعالیتهای علمی:
 طراحی رشته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
 طراحی رشته کارشناسی ارشد مدیریت هنر- فرهنگستان هنر
 بررسی وضعیت آموزش و پژوهش در بخش بهینه سازی مصرف انرژی- مدیریت صنعتی
 مشاور 6 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
 مشاور 1 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی
 راهنمایی 9 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گردشگری با همکاری دانشگاه لولتا سوئد)به زبان انگلیسی(
 داوری 5 پایان کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گردشگری با همکاری دانشگاه لولتا سوئد
 راهنمایی22 پایان نامه DBA +داوری 12 پایان نامه